Algemene voorwaarden
 
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die als deelnemer voor een door Promotie Kunst en Kultuur (verder: PKK) georganiseerde kunstmarkt heeft ingeschreven en/ of deelneemt.
Met "deelnemer" wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de personen of het bedrijf dat zich heeft ingeschreven en/ of deelneemt voor de door PKK georganiseerde kunstmarkt en wiens inschrijving als zodanig door PKK is geaccepteerd.
Artikel 2 Betaling
Lid 1 Het inschrijfbedrag dient voldaan te worden volgens de factuurvoorwaarden. Indien het verschuldigde inschrijfbedrag voor de kunstmarkt niet voor de gestelde betaaldatum op de giro- of bankrekening van PKK is bijgeschreven, heeft PKK de mogelijkheid een andere gegadigde voor de kunstmarkt in te schrijven en deel te laten nemen.
Lid 2 Bij annulering van de inschrijving voor een kunstmarkt wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering uiterlijk 2 weken telefonisch wordt gemeld voor de datum van de desbetreffende kunstmarkt. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
Lid 3 De deelname aan een evenement is pas dan definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke inschrijfdatum is ontvangen.
Lid 4 Deelnemers welke na de begintijd van de markt niet op het evenement aanwezig zijn kunnen geen aanspraak meer maken op een kraam. Het inschrijfgeld wordt dan niet teruggestort.
slotenmaker amsterdam
Artikel 3 Aansprakelijkheid
Lid 1 PKK is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade van het werk, dan wel andere eigendommen of bezittingen van de deelnemer, in welke vorm dan ook. Ook schade toege­bracht door omvallende marktkramen (bijvoorbeeld door wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
Lid 2 PKK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving en/ of overige schade door het voortijdig beëindigen of het geheel geen doorgang vinden van de kunstmarkt bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, het ontbreken van vergunningen en/of andere omstandigheden van welke oorzaak dan ook.
Lid 3 PKK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan publicist van de kunstmarkt.  PKK zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een kunstmarkt te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om PKK aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
Lid 4 Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. PKK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
Artikel 4 Eigen werk
Lid 1 PKK behoudt zich het recht voor inschrijvingen en/ of deelname aan een kunstmarkt te weigeren omdat de deelnemer geen eigen werk tentoonstelt c.q. verkoopt.
Lid 2 Het is niet toegestaan andere producten te verkopen dan de door deelnemer middels het inschrijfformulier aangemeld bij de organisatie en als zodanig geaccepteerd is door PKK.
Artikel 5 Start- en eindtijd
Lid 1 De deelnemer is verplicht gedurende de openingstijden voor publiek tijdens de gehele duur van de kunstmarkt de kraam met een voldoende assortiment artikelen en met personeel bezet te houden.
 
Lid 2 Het is niet toegestaan voor de officiële sluitingstijd van de kunstmarkt reeds met inpakken van het werk, dan wel demonteren van de kraam stand te beginnen.
 
Artikel 6 Aanwijzingen
PKK is gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel dan wel zijn genodigden. De deelnemer dient aanwijzingen van PKK op te volgen.
 
Artikel 7 Verzekering
PKK raadt de deelnemer nadrukkelijk om hun werk te verzekeren tegen schade. 
Artikel 8 Parkeren en toilet
PKK garandeert geen gratis parkeervoorzieningen en geen gratis toiletvoorzieningen voor de deelnemer.
Artikel 9 Specifieke wens voor een kraam
PKK zal de wensen van een deelnemer voor een kraam zo goed als mogelijk inwilligen. Dit is echter geen garantie voor een specifieke voorkeurskraam, aangezien PKK ook de belangen en wensen van andere deelnemers in ogenschouw dient te nemen, 
Artikel 10 Aanmelding
Een aanmelding bij PKK voor een kunstmarkt is pas mogelijk vanaf het moment dat PKK de deelnemers uitnodigt om zich in te laten schrijven.